Životní prostředí v České republice a jak o něj pečovat

Naše prostředí nás udržuje při životě a pokud by byly naše ekosystémy poškozeny a nebyly by schopny nás podporovat zdravým vzduchem, potravou a vodou, bojovali bychom o přežití. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a enviromentální poradenství (EP) jsou významnými preventivními nástroji politiky životního prostředí. V České republice za životní prostředí zodpovídá Ministerstvo životního prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí jsou poskytovány podpory s cílem efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevence prostřednictvím enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

Co je životní prostředí

Když slyšíme slovo „životní prostředí“, většina lidí má tendenci myslet na deštné pralesy, oceány a změnu klimatu. I když žádná tato myšlenka není špatná, celková definice životního prostředí je širší. Prostředí označuje prostředí nebo podmínky, ve kterých se živý organismus nachází. Pokud je například prostředí pro zvíře příliš horké nebo studené a přemístění není možné, zvíře by nemohlo přežít. Tento jednoduchý princip platí i pro nás lidi.

Jednou z klíčových hrozeb pro naše přírodní prostředí je změna klimatu způsobená různými formami znečištění, jako je spalování fosilních paliv. Důsledky změny klimatu jsou drastické změny našich ekosystémů, které jim znemožňují nadále podporovat život.

Péče o životní prostředí

My lidé můžeme každý den v našem životě dělat nebo změnit denní návyky k tomu, abychom pomohli více pečovat o životní prostředí.

  • Snižme spotřebu vody. Pokud si čistíme zuby, nenechávejme téct vodu, tzn. kohoutek zavíráme a necháváme zapnutý pouze když je to potřeba. Místo koupele se raději sprchujme.
  • Používejme opakovaně použitelné obaly
  • Zkusme chodit pěšky nebo jezdit na kole a auta používejme pouze v době, kdy je to nezbytně nutné
  • Recyklujme

Životní prostředí v České republice

Stav životního prostředí je pravidelně sledován a hodnocen v rámci hodnotících a statistických zpráv.
Rok 2020 byl výrazně poznamenán pandemií COVID-19 a byl specifický i v oblasti životního prostředí. Zásadním přímým dopadem projevů změny klimatu je špatný zdravotní stav lesů. V zasažených oblastech dochází ale k rozsáhlé obnově s převahou výsadby nových dřevin.
Rok 2020 byl velmi teplý, ve srovnání s předchozími dvěma roky byl však bohatší na srážky. V souvislosti se změnou klimatu také roste počet událostí způsobených živelními pohromami, dlouhodobě především z důvodu silného větru a povodní.

Emise skleníkových plynů z velkých stacionárních spalovacích zdrojů klesají, naopak s výjimkou roku 2020 rostou emise skleníkových plynů z dopravy a pokračuje růst emisí z odpadů. V roce 2020 nebyla vyhlášena žádná smogová situace.
Nadále dochází ke zlepšování čištění odpadních vod a tím pádem výrazně klesá fosfor a amoniakální dusík v tekoucích vodách.
Zvyšuje se také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a v roce 2020 se poprvé v historii vyrobilo více elektřiny z jaderných zdrojů než z hnědého uhlí.
Doprava je nadále závislá na fosilních zdrojích energie a je tedy uhlíkově náročná.

Klesá materiálová náročnost hospodářství, produkci odpadů se nedaří snižovat a z hlediska financování opatření na ochranu životního prostředí lze konstatovat pokračující růst objemu veřejných výdajů na ochranu životního prostředí.

 

Zdroj: https://www.cenia.cz/wp-